foto-01     Společnost Svoboda a syn, s.r.o. vybudovala v posledních letech specializované pracoviště se zaměřením na výzkum a vývoj nových technologií zpracování vedlejších energetických produktů (VEP) a vybraných druhů průmyslových odpadů ve stavebnictví.     Předmětem řešení samostatného projektu výzkumu byla technologie výroby umělého kameniva ze spékaných popílků, která byla rozšířena o zcela nový inovační námět zaměřený na výrobu umělého spékaného kameniva z černouhelných hlušin. Tato problematika byla úspěšně řešena v komplexním rozsahu od výběru vhodných surovin a vývoje technologických způsobů výroby umělých kameniva, až po betonářské zkoušky.

    Zcela novým inovačním námětem řešeným v úrovní výzkumu a vývoje je nová technologie tepelné úpravy popílku s vysokým obsahem zbytkového nedopalu. Tepelná úprava je prováděna ve speciální žíhací peci, výstupním produktem jsou upravené popílky určené zejména k využití jako kvalitní pucolánová příměs pro výrobu betonů.


Předmětem řešení projektu VaV jsou inovační procesy zaměřené na vybrané způsoby zpracování druhotných surovin a průmyslových odpadů.

  • Výroba a užití umělého spékaného kameniva
  • Nová technologie tepelné úpravy popílků s vysokým obsahem zbytkového nedopalu
  • Výroba peletizovaných popílkových granulátů
  • Směsné popílkové stabilizáty pro stavební účely
  • Výroba a užití umělého spékaného kameniva
Technologické zkoušky výroby umělých spékaných kameniv jsou zaměřeny především na zpracování elektrárenských a teplárenských popílků, případně surovinových směsí obsahující i další surovinové složky. Jako samostatná dílčí problematika je řešena technologie výroby umělého spékaného kameniva z černouhelných hlušin, které většinou obsahují potřebné množství spalitelných látek pro proces samovývalu surovinové vsázky na spékacím roštu.

foto-01Vertikální pec
V první etapě provádění technologických zkoušek výroby umělého spékaného kameniva jsou u producenta provedeny protokolární odběry vzorků, v laboratoři výzkumného pracoviště jsou stanoveny základní vlastnosti surovin, následně jsou prováděny zkušební laboratorní výpaly umělých kameniv ve vertikální spékací peci. Cílem těchto zkoušek je vyšetření optimálního složení surovinové směsi, stanovení rozhodujících parametru procesu samovýpalu surovinové vsázky a první spíše orientační stanovení vlastností vyrobeného umělého kameniva. Konstrukční uspořádání vertikální zkušební pícky umožňuje provádění výpalu surovinové vsázky ve vysokých vrstvách až do 120 cm.

Horizontální pec
Na základě poznatků získaných z přípravných výpalů ve vertikální peci jsou prováděny technologické zkoušky spékaného kameniva v modelové horizontální peci. Při těchto zkouškách je umělé kamenivo vyráběno ve větších objemech potřebných pro provádění komplexních betonářských zkoušek.

Karuselový spékací rošt
Ve vybraných případech jsou v rámci technologických zkoušek výroby umělého kameniva prováděny i zkušební výpaly na zkušebním karuselovém spékacím roštu. Při těchto zkouškách jsou již v základním rozsahu modelovány podmínky hromadné výroby umělého kameniva z ověřovaných surovinových vstupů. Vyrobené kamenivo již dosti přesně vyjadřuje parametry hotového produktu a poskytuje i další údaje pro návrh vhodné strojní sestavy k účelům jeho příští výroby.

Inovace - Inovační projekt Fluidní retorta
V rámci výzkumných a vývojových prací vyvinula a zajistila společnost Svoboda a syn, s.r.o., konstrukční návrh a výrobu prototypového zařízení s možností energetického využití některých odpadních surovin, zejména popílků z elektrostatických odlučovačů s vysokým obsahem nedopalu. Předmětem projektu je zařízení, které bude následně nabízeno producentům těchto odpadů. Jedná se o tzv. Fluidní retortu, která umožňuje energeticky využít obsah spalitelných látek z odpadů, který je v současné době odkládán na složiště, která se nachází v blízkosti energetických zdrojů Tento projekt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, v rámci operačního programu Podnikání a Inovace.

Pracujeme na novém projektu Více zde

KONTAKT

Ing. Michal Batelka tel.: +420 531 029 319/619 mob.: +420 725 128 962 e-mail: michal.batelka@sasbrno.cz

foto-04 foto-03 foto-02 foto-05 foto-06
O SPOLEČNOSTI    ŘÍZENÍ KVALITY    SLUŽBY    REFERENCE    KARIÉRA    KONTAKT

© 2009 Svoboda a Syn s.r.o