Projekty realizované

s podporou EU

Česká firma SVOBODA A SYN v rámci svého rozvoje realizuje s podporou prostředků EU celou řadu projektů v oblasti inovací, díky kterým ještě více upevňuje své místo na trhu v celosvětovém měřítku.

Povinná publicita

 

Přehled projektů realizovaných společností Svoboda a syn

 

 

Projekty realizovaná s podporou Evropské unie nám napomáhají zvyšovat kvalitu našich služeb, rozvíjet vlastní konkurenceschopnost a optimalizovat postupy, ať už z environmentálního nebo ekonomického hlediska. Naše činnosti v celé řadě případů spadají do vlastních národních strategií i strategických cílů České republiky. Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

SNÍŽENÍ EKONOMICKÉ NÁROČNOSTI A OPTIMALIZACE VÝROBY BETONOVÝCH VÝROBKŮ

CZ.01.01.01/01/22_002/0000749

Název projektu: Snížení ekonomické náročnosti a optimalizace výroby betonových výrobků 

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hlavní příjemce: Svoboda a syn, s.r.o.

Řešitel: Ing. Michal Batelka, Ph.D.

Období řešení projektu: 2023-2026

Cílem projektu je technologicky inovovat stávající vibrační zařízení - opatřit ho speciálními snímači (akcelerometr, optické snímače apod.) a díky nim vysledovat u typologicky odlišných výrobků vliv na homogenitu a hutnost.

DIGITALIZACE SPOLEČNOSTI SVOBODA A SYN

CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027595

Název projektu: Digitalizace společnosti Svoboda a syn

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hlavní příjemce: Svoboda a syn, s.r.o.

Řešitel: Ing. Pavel Novák

Období řešení projektu: 2022-2023

Cílem projektu je digitalizovat a automatizovat procesy ve společnosti Svoboda a syn, s.r.o. Cíle bude dosaženo pořízením a implementací nového komplexního informačního systému, který pojme veškeré vnitropodnikové procesy v jednom propojeném celku.

VERTIKÁLNÍ VIBRAČNÍ STĚNA

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027240

Název projektu: Vertikální vibrační stěna

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hlavní příjemce: KREJČÍ ENGINEERING s.r.o.

Partner: Svoboda a syn, s.r.o.

Řešitel: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., Ing. Michal Batelka, Ph.D.

Období řešení projektu: 2021-2023

Cílem projektu je zavedení nové technologie zhutňování výrobku, která se vyznačuje tím, že zhutňování probíhá ve vertikálním směru. Zařízení má název vibrační stěna. Výsledkem projektu budou dva prototypy vibrační stěny. Funkčnost zařízení bude otevřena na prototypu formy na výrobu zkušených těles a v poloprovozu výroby oboustranně pohledových desek.

VÝVOJ SMĚSÍ A POJIV S ODPADNÍM MATERIÁLEM Z ENERGETICKÝCH PROVOZŮ

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026673

Název projektu: Vývoj směsí a pojiv s odpadním materiálem z energetických provozů na spalování biomasy pro další uplatnění v různých průmyslových odvětvích

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hlavní příjemce: Svoboda a syn, s.r.o.

Řešitel: Ing. Michal Batelka, Ph.D.

Období řešení projektu: 2021-2023

Cílem projektu je najít možnosti uplatnění doposud z velké části neuplatnitelných vedlejších energetických produktů (VEP) z energetických provozů na biomasu, a to ve velmi zajímavých oblastech, které umožňují proměnit tento odpadní materiál v kombinaci s dalšími druhotnými surovinami z jiných odvětví ukládaných v současné době na haldy nebo skládky na produkt s vysokou přidanou hodnotou.

VYSLEDOVÁNÍ PODMÍNEK VYLUHOVATELNOSTI KOVŮ Z POPÍLKOVÝCH STABILIZÁTORŮ

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0017815

Název projektu: Vysledování podmínek vyluhovatelnosti kovů z popílkových stabilizátorů

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hlavní příjemce: Svoboda a syn, s.r.o.

Řešitel: Ing. Karel Svoboda

Období řešení projektu: 2019-2020

Projekt byl zaměřen na vytvoření základní znalostní základy spojené se změnou palivové základny v energetických provozech v návaznosti na další uplatnění v rámci popílkových stabilizátů. Energetické provozy nahrazují část palivové základy za dřevní hmotu, což má zásadní vliv zejména na ekologické parametry výsledných produktů.

NOVÁ PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY LEHKÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO KAMENIVA

EG15_018/0004413

Název projektu: Nová progresivní technologie výroby lehkého vysokopevnostního kameniva

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hlavní příjemce: Svoboda a syn, s.r.o.

Řešitel: Ing. Karel Svoboda

Období řešení projektu: 2015-2019

Cílem řešeného projektu bylo, na základě dosud provedených výzkumných činností a velmi dobrých výsledků, v praktických podmínkách ověřit energeticky, ekonomicky a ekologicky velmi úspornou technologii výroby umělého kameniva. Následně byla technologie ověřena formou realizace prototypu u prvních zájemců. Záměrem bylo dovyvinout již rozpracovanou technologii výroby umělého kameniva a uplatnit ji v praktických podmínkách. Hlavním cílem pak nabízet tuto technologii producentům, případně jiným investorům i menšího lokálního charakteru, kteří si budou zajišťovat výrobu lehkého umělého kameniva ze spékaných popílků.

VÝVOJ SUROVINOVÉHO SLOŽENÍ SMĚSÍ A PRAKTICKÉ OVĚŘENÍ KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ

EG16_083/0008871

Název projektu: Vývoj surovinového složení směsí a praktické ověření kompozitních materiálů s využitím nového druhu lehkého umělého kameniva

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hlavní příjemce: Svoboda a syn, s.r.o.

Řešitel: Ing. Karel Svoboda

Období řešení projektu: 2017-2019

Hlavními cíli projektu byla ověřená technologie výroby a zpracování lehkého betonu z námi vyráběného lehkého umělého kameniva, dále prototyp výrobku ve formě lehkého konstrukčního prvku s následnou certifikací pro výstavbu moderních skládaných domků a užitný vzor na technologii vytváření lehkých tenkovrstvých betonových dílců. Hlavní výstupy projektu jsou orientované na produkty. Cílem projektu je podpořit výrobu montovaných staveb pro moderní bydlení a specifické účely (budovy ohrožené požárem apod.) a výrobu lehkých betonových směsí pro konstrukční betony z materiálů na bázi upravených druhotných a odpadních surovin a jejich uvedení na trh.

VÝZKUMNÉ CENTRUM ZAMĚŘENÉ NA TECHNOLOGII ZPRACOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008645

Název projektu: Výzkumné centrum zaměřené na technologii zpracování průmyslových odpadů a jejich využití

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hlavní příjemce: Svoboda a syn, s.r.o.

Řešitel: Ing. Karel Svoboda

Období řešení projektu: 2017-2020

Cílem projektu bylo vybudování nového výzkumného pracoviště zaměřeného jak na výzkumné a vývojové činnosti v oblasti nové progresivní výroby lehkého umělého kameniva z vedlejších energetických produktů (VEP), tak pro výzkumné a vývojové činnosti spojené s možností jeho uplatnění v kompozitních vysokohodnotných materiálech (lehké velkoplošné betonové dílce, žáruvzdorné prvky apod.).

VLIV PARAMETRŮ VSTUPNÍCH SUROVIN NA PARAMETRY LEHKÉHO UMĚLÉHO KAMENIVA

Název projektu: Vliv parametrů vstupních surovin na parametry lehkého umělého kameniva

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hlavní příjemce: Svoboda a syn, s.r.o.

Řešitel: Ing. Karel Svoboda

Období řešení projektu: 2017-2018

Cílem projektu bylo vytvořit dostatečnou znalostní základnu v podobě vlastního know-how, které je následně uplatňováno při vlastním rozvoji společnosti v oblasti výroby lehkých umělých kameniv. Cílem bylo stanovit podmínky pro eliminaci spékavosti surovinové vsázky.

VLIV PŘÍSAD A PŘÍMĚSÍ NA UDRŽENÍ DLOUHODOBÉ ZPRACOVATELNOSTI AGLOPORITO-BETONOVÝCH SMĚSÍ

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011112

Název projektu: Vliv přísad a příměsí na udržení dlouhodobé zpracovatelnosti agloporito-betonových směsí a ověření parametrů lehkého agloporitového betonu

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hlavní příjemce: Svoboda a syn, s.r.o.

Řešitel: Ing. Karel Svoboda

Období řešení projektu: 2017-2018

Cílem projektu bylo poskytnout potřebnou znalostní základnu v oblasti udržení zpracovatelnosti směsí z agloporitového betonu až po dobu 120 minut. V rámci náplně samotného projektu byl na vybraných recepturách ověřen vliv dostupných přísad na výsledné parametry betonových směsí a na důležité parametry lehkých agloporit-betonů.

VÝVOJ RECEPTUR LEHKÝCH VYSOKOPEVNOSTNÍCH BETONŮ S NOVÝM DRUHEM UMĚLÉHO KAMENIVA

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0008610

Název projektu: Vývoj receptur lehkých vysokopevnostních betonů s novým druhem umělého kameniva

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hlavní příjemce: Svoboda a syn, s.r.o.

Řešitel: Ing. Karel Svoboda

Období řešení projektu: 2017-2018

Cílem projektu bylo vytvořit dostatečnou znalostní základnu v podobě vlastního know-how, které je následně uplatňováno při vlastním rozvoji společnosti v oblasti výroby lehkých vysokohodnotných kompozitních materiálů se specifickými vlastnostmi (odolnost proti působení vysokých teplot, nízká vzduchová průzvučnost, nízká objemová hmotnost, vysoká pevnost a odolnost apod.). Souvisejícím cílem projektu bylo vyvinout a stanovit podmínky pro výrobu lehkých betonových směsí z nového druhu umělého kameniva.

VÝVOJ A OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE TLAKOVÉHO PŘEDMÁČENÍ LEHKÉHO UMĚLÉHO KAMENIVA

FV30247

Název projektu: Vývoj a ověření technologie tlakového předmáčení lehkého umělého kameniva v praktických podmínkách při výrobě lehkého konstrukčního transportbetonu

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hlavní příjemce: Svoboda a syn, s.r.o.

Řešitel: Ing. Michal Batelka, Ph.D.

Období řešení projektu: 2018-2020

VÝVOJ NOVÝCH INOVATIVNÍCH CELKŮ SPOJENÝCH S NOVĚ VYVINUTOU PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIÍ VÝROBY LEHKÉHO UMĚLÉHO KAMENIVA

FV40038

Název projektu: Vývoj nových inovativních celků spojených s nově vyvinutou progresivní technologií výroby lehkého umělého kameniva ze silikátových materiálů

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hlavní příjemce: Svoboda a syn, s.r.o.

Řešitel: Ing. Michal Batelka, Ph.D.

Období řešení projektu: 2019-2022

VÝVOJ NOVÉ TECHNOLOGIE TEPELNÉ ÚPRAVY ENERGETICKY VYUŽITELNÝCH DRUHOTNÝCH SUROVIN A ZAŘÍZENÍ PRO PROVÁDĚNÍ PROCESU TEPELNÉ ÚPRAVY

TA01011706

Název projektu: Vývoj nové technologie tepelné úpravy energeticky využitelných druhotných surovin a zařízení pro provádění procesu tepelné úpravy

Poskytovatel: TAČR – Technologická agentura České republiky

Hlavní příjemce: Svoboda a syn, s.r.o.

Řešitel: Ing. Robert Štěpánek

Období řešení projektu: 2011-2013

KOMBINOVANÉ MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ

FI-IM4/224

Název projektu: Kombinované materiálové a energetické využití průmyslových odpadů

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hlavní příjemce: Svoboda a syn, s.r.o.

Řešitel: Ing. Robert Štěpánek

Období řešení projektu: 2007-2009

logo Svoboda a syn

Společnost SVOBODA A SYN se specializuje na
budování telekomunikačních sítí a související
stavební činnost. Disponujeme rozsáhlým
technickým zázemím a know how.

FacebookYoutubeTelefon
Sídlo společnosti

Svoboda a syn, s.r.o.
Jahodová 524/62
Brno 620 00

 

Tel.: +420 531 029 311

Provozovna

Svoboda a syn, s.r.o.
Sladovnická 20/6
Brno 620 00

 

IČO: 25548531
DIČ: CZ25548531

Rychlý kontakt

E-mail: informace(zavináč)sasbrno(tečka)cz
E-mail pro faktury: faktury(zavináč)sasbrno(tečka)cz
ID datové schránky: qar5mxy

 

Bankovní spojení
KB Brno – venkov

IBAN: CZ1101000000279621400227

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.